Portar a terme el diseny amb anàlisi comercial. Ser diferenciadors i efectius amb els missatges